Punx Pest

Sencer Üneri, Ankara
#3, 16 sayfa, A4, 1993