Punx Pest

Sencer Üneri, Ankara
#1, 16 sayfa, A4, 1992